Regulamin konkursu urodzinowego

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Portal Gavran.
2. Sponsorami konkursu są wydawnictwa Papierowy Księżyc, Fabryka Słów, Dom Wydawniczy REBIS oraz redaktorzy Portalu Gavran.
3. Nagrody przekazane rzecz konkursu przez redaktorów Portalu Gavran – w ilości jednej :) – pochodzą z ich z własnych zbiorów, w związku z czym mogą nosić ślady użycia. Pozostałe nagrody są nowe i nieużytkowane. Żadna nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Spis nagród umieszczony jest na stronie konkursowej.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób z wyłączeniem współtwórców Portali Gavran oraz Thorn. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
7. Konkurs jest podzielony na pięć etapów, których terminy trwania określone w poszczególnych wpisach. W każdym etapie uczestnik może zdobyć liczbę punktów określoną w treści zadania. W niektórych etapach ilość przyznanych punktów zależeć będzie od kolejności nadesłania odpowiedzi – uczestnik zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem w treści etapu. Czas trwania każdego z etapów określony jest w treści zadania (liczone są tylko odpowiedzi, które nadejdą do Organizatora w czasie trwania etapu).
8. Punkty z poszczególnych etapów są sumowane. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy po zsumowaniu zdobędą największą ilość punktów.
9. Uczestnik może dołączyć do konkursu w każdym momencie, jednak bez możliwości zdobycia punktów za wcześniejsze, pominięte przez siebie zadania.
10. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres [email protected], w tytule maila wpisując numer etapu. W treści wiadomości należy również podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, na który w razie wygranej zostaną wysłane nagrody. Brak którejś z tych informacji może być podstawą do zdyskwalifikowania odpowiedzi. Ponadto nagrody wysyłane będą jedynie pod adres znajdujący się na terytorium Polski.
11. Z jednego lokalu mieszkaniowego przyjmujemy tylko jedno zgłoszenie do każdego etapu.
12. Każdy Uczestnik może odpowiedzieć tylko raz, w przypadku kilku odpowiedzi liczone jest tylko pierwsze zgłoszenie, jeżeli odpowiedzi są różne – uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
13. Dane uczestników są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby konkursu, nie będą archiwizowane. Każdy ze Zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie Portalu Gavran.
14. Portal Gavran nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych adresowych.
15. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od jego zakończenia. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia bądź zaginięcie przesyłki wynikające z działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
16. Żadna nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przełożenia lub odwołania konkursu.
18. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
21. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
22. Niniejszy Regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu, wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.